شبی در محفلی ذکر علی بود

 شنیدم عاقلی فرزانه فرمود:

اگر دوزخ به زیر پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

اگر مهر علی در سینه ات نیست

بسوزی گر هزاران پوست دار 


دسته ها :
1388/9/11 19:51
X